ประวัติความเป็นมาของวัวเนื้อในไทย

cow_Records

cowStraw

วัวเนื้อในประเทศไทยนั้นหากจะย้อนดูถึงประวัติความเป็นมาก็คงแบ่งได้เป็นประวัติของวัวเนื้อพันธุ์พื้นเมือง วัวเนื้อจากต่างประเทศ  รวมถึงวัวเนื้อพันธุ์ผสม สำหรับวัวเนื้อพันธุ์พื้นเมืองของไทย เป็นวัวที่มีสายพันธุ์ลักษณะใกล้เคียงกับวัวเนื้อของประเทศพื้นบ้านในแถบอาเซี่ยน ของเรา มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยที่เมืองไทยยังไม่เป็นราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน วัวเนื้อไมยแต่เดิมไม่ได้ถูกเลี้ยงไว้สำหรับบริโภค คนไทยนิยมเลี้ยงวัวไว้สำหรับใช้งาน เทียมเกวียน ทุ่นแรง ใช้เป็นพาหนะสัญจรมากกว่า แต่ไม่พบประวัติว่าคนไทยเริ่มรับประทานเนื้อวัวในสมัยใด

โคเนื้อพันธุ์ต่างประเทศ โคเนื้อพันธุ์ผสม มีความเป็นมาในหลายร้อยปีมาแล้ว วัวจากประเทศอินเดียในหลายสายพันธุ์ได้ถูกนำเข้ามาในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน จากการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติซึ่งในสมัยนั้นไทยยังคงเป็นเพียงกลุ่มอารยธรรมลุ่มแม่น้ำในอาณาจักรต่าง ๆ  วัวเนื้อนำเข้ามาด้วยความต้องการกินเนื้อวัวของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอินเดียมุสลิมที่ย้ายถิ่นฐานมาค้าขายในดินแดนนี้ เพราะแต่เดิมนั้นคนไทยไม่นิยมกินเนื้อสัตว์ใหญ่ คนไทยพื้นถิ่นแต่เดิมนิยมกินสัตว์เล็กโดยเฉพาะปลา วัวจากดินแดนชมพูทวีปหรืออินเดียจะมีลักษณะใหญ่ เนื้อแน่น น้ำหนักมากกว่าวัวไทยพื้นเมืองหลายเท่า พันธุ์ที่รู้จักกันดีได้แก่ บราห์มัน

Beef-cattle-White

หลังจากนั้นในยุคปัจจุบัน ช่วงปี ก่อนพ.ศ.2500 นั้น รัฐบาลไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงส่งเสริมและทรงดำริให้นำวัวเนื้อจากต่างประเทศเข้ามาใช้เป็นพ่อพันธุ์มากมายหลากหลายสายพันธุ์ และยังนำมาผสมกับสายพันธุ์พื้นเมืงจนได้พันธุ์ใหม่ที่ทนทาน สามารถเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศแบบเมืองร้อนชื้นของไทย โดยได้พัฒนาสายพันธุ์ต่างประเทศคือ ขนาดตัวใหญ่ เนื้อแน่นและให้เนื้อเยอะ แต่มันจะไม่ทนต่อสภาพภูมิอากาศแบบไทย ๆ ทำให้ไม่ทนเลี้ยงยาก เมื่อนำมาผสมเข้ากับวัวเนื้อสายพันธุ์พื้นเมืงของไทย ก็ได้รับลักษณะเด่นของวัวเนื้อไทย อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายในสภาพภูมิอากาศและยังมีขนาดตัวใหญ่ น้ำหนักมากเนื้อแน่นแบบบพันธุ์วัวเนื้อต่างประเทศด้วย

Beef-cattle

วัวเนื้อได้รับการพัฒนาและเสาะหาสายพันธุ์ที่เหมาะจะเลี้ยงในประเทศไทยตามท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งวัวเนื้อที่ถูกนำเข้ามาโดยยังคงมืสายพันธุ์แท้ดั้งเดิมของประเทศนั้น ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดและวัวเนื้อพันธุ์ผสมที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์แล้ว วัวเนื้อพันธุ์ผสมและวัวเนื้อพันธุ์แท้ต่างประเทศที่มีคุณภาพและเป็นที่นิยมเลี้ยงได้แก่ วัวเนื้อพันธุ์ตาก  วัวเนื้อพันธุ์กบินท์บุรี วัวเนื้อพันธุ์กำแพงแสน วัวเนื้อพันธุ์แองกัส วัวเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน วัวพันธุ์โคจิมะ เป็นต้น